۱۳
مهر

قران بخوان

 

 گرمی خواهی تو ز قران  شفاعت

گرمی خواهی تو نشوی مجازات..قیامت

قران بخوان

تو که خواهی جهان گوش شود

غم و غصه هات فراموش شود

قران بخوان

گر تو خواهی شفا و رحمت

گر خواهی دوست و رفیق قیامت

قران بخوان

 

مسلمان تو که جوهر ایمانی

فکر آخرت و ستمدیدگانی

قرآن بخوان

 

تو که در کوچه یاس حیران و سر گردانی

تو که در چنگال طوفان جهل گرفتاری

 

قرآن بخوان

 

تو که نا امید و پر یشانی

تو که در کنج قفس  زندانی

قران بخوان

 

 

 

 

تو که میدانی قرآن کتابی آسمانی ست

تو که میدانی تاروز قیامت جاودانی ست

 بخوان ای سبز جاویدان !!

بخوان قرآن 

 

 

لطفا نقد و بر رسی بفر مایید

با تشکر از استا دان

برچسب‌ها