به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات

تمام نوشته هاي مربوط به موضوع ’مذهبی‘ :

ایه یت الکرسی

زمان خواندن آیت الکرسی:

آیا می دانید آیت الکرسی را در چه زمانهایی باید خواند؟ حضرت علی (ع) فرمودند: اگر شما از آثار آیه الکرسی آگاه بودید در هیچ حال, خواندن آن را ترک نمی کردید. بنابراین هر موقع می توانیم آنرا بخوانیم بهتر است اینکار را انجام دهیم. اما در بعضی روایات آمده است که آیت الکرسی را در مواقع خاص, مانند هنگام خروج از منزل، هنگام مواجهه با خطر و سختی و مشکلات، پس از خواندن نماز، پیش از خواب و… بیشتر و بهتر بخوانیم. خواندن آیت الکرسی در زمانهای زیر مفید است:

۱-قبل از شروع به خواندن درس: پیامبر (ص) فرمودند: خواندن آیت الکرسی حافظه را قوی می گرداند. همچنین روایت شده که خواندن آیت الکرسی باعث زیاد شدن نور چشم می شود؛ بنابراین خوب است قبل از خواندن درسها آیت الکرسی بخوانیم.

۲-موقع بیرون رفتن از خانه به مدرسه: پیامبر (ص) به حضرت علی (ع) فرمودند: وقتی که برای کاری از منزل بیرون می روی آیت‌الکرسی تلاوت کن، زیرا موجب برآورده شدن حاجت می‌شود

۳-موقع حرکت به سمت مسافرت یا اردو: حضرت امام صادق (عفرمودند: سفر را با دادن صدقه و یا با خواندن آیت الکرسی آغاز کنید. همینطور روایت شده کسی که در مسافرت آیه الکرسی را بخواند هم خودش در سلامت خواهد بود و هم چیزهایی که همراه اوست.

۴-هنگام امتحان: امامان معصوم برای تقویت حافظه، خواندن آیت الکرسی را سفارش کرده اند بنابراین بهتر است قبل از شروع امتحان برای فراموش نکردن جوابها آیت الکرسی را بخوانیم

۵-هنگام بیماری: زیاد خواندن آیت الکرسی سبب درمان دردها و شفای مریضی ها می شود؛ برای مثال گفته شده هر گاه از درد چشم شکایت داشتید آیت الکرسی بخوانید که آن درد برطرف می شود

۶-وقتی آرزوی مهمی داریم: در روایت آمده هر کس آیت الکرسی را در وقت غروب بخواند حاجتش برآورده می گردد و به آرزویش می رسد

۷-وقتی در جایی تنها هستیم: در روایت آمده است که زمانی که تنهاییم خواندن آیت الکرسی باعث رفع ترس می شود و از سوی خدا کمک برایمان می رسد

۸-هنگام وضو: امام باقر(ع) فرمودند: هر کس بعد از وضو گرفتن، آیت الکرسی را بخواند، خداوند ثواب چهل سال عبادت به او می بخشد

۹-بعد از خواندن نماز: در روایتی آمده است که رسول اکرم فرمودند: هر کس آیت الکرسی را بعد از هر نماز واجب بخواند نمازش قبول درگاه حق می گردد و خداوند او را از بلاها و گناهان نگه می دارد. همچنین اگر بعد از هر نمازآیت الکرسی را بخوانیم و دستهای خود را روی چشمها بگذاریم چشمهایمان تقویت می شوند

۱۰-قبل از خواب: گفته شده است که رسول اکرم (ص) در بستر خوابهمیشه آیت الکرسی می خواندند. همچنین از امام رضا(ع) نقل شده که هرکس در هنگام خواب آیت الکرسی را بخواند به مرضی که باعث فلجی پا شود دچار نخواهد شد

۱۱-روزهای جمعه: از پیامبر اسلام(ص) نقل شده که هرکس آیت الکرسی را در روز جمعه قرائت کند فرشتگان الهی برای او دعا می کنند

» بدون ديدگاه
نماز ماه رجب

نماز شب اول ماه رجب

 • بیست رکعت نماز که هر دو رکعت به یک سلام ختم می شود و در هر رکعت، بعد از سوره حمد یک مرتبه توحید خوانده می شود.

نماز شب دوم ماه رجب

 • ده رکعت نماز خوانده شود و در هر رکعت بعد از حمد یک بار سوره کافرون را خوانده شود

نماز شب سوم ماه رجب

 • ده رکعت نماز بجا آورد، در هر رکعت بعد از حمد پنج مرتبه سوره نصر را بخواند

نماز شب چهارم ماه رجب

 • صد رکعت نماز بخواند و در رکعت اول بعد از حمد سوره فلق و در رکعت دوم حمد و سوره ناس را بخواند

نماز شب پنجم ماه رجب

 • شش رکعت نماز بجا آورد و در هر رکعت بعد از حمد ۲۵ بار توحید را بخواند

نماز شب ششم ماه رجب

 • دو رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد، هفت بار آیه الکرسی را بخواند

نماز شب هفتم ماه رجب

 • چهار رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد توحید و سوره فلق و سوره ناس هر یک را سه بار بخواند و بعد از نماز ده مرتبه صلوات و ده مرتبه تسبیحات اربعه را بگوید

نماز شب هشتم ماه رجب

 • بیست نماز بجا آورد و در هر رکعت بعد از حمد هر یک از سوره های توحید و ناس و فلق و کافرون را سه بار بخواند

نماز شب نهم ماه رجب

 • دو رکعت نماز بخواند و در هر رکعت بعد از حمد پنج بار سوره تکاثر را بخواند.

نماز شب دهم ماه رجب

 • بعد از نماز مغرب دوازده رکعت نماز بجا آورد، در هر رکعت یک حمد و سه توحید

 

نماز ماه رجب نمازهای ماه رجب

 


نماز شب یازدهم ماه رجب

 • دوازده رکعت نماز بجا بیاورد و در هر رکعت بعد از حمد، دوازده بار آیه الکرسی بخواند

نماز شب دوازدهم ماه رجب

 • دو رکعت نماز کند و بعد از حمد، ده بار آیه شریفه «آمن الرسول…» را که در آخر سوره بقره است؛ را تا آخر بخواند

نماز شب سیزدهم ماه رجب

 • دو رکعت نماز کند و در رکعت اول بعد از حمد، سوره عادیات و در رکعت دوم بعد از حمد سوره تکاثر را بخواند.

نماز شب چهاردم ماه رجب

 • سی رکعت نماز بجا بیاورد و در هر رکعت بعد از حمد آیه آخر سوره کهف را بخواند

نماز شب پانزدهم ماه رجب

 • سی رکعت نماز کند و در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره توحید را بخواند

نماز شب شانزدهم ماه رجب

 • سی رکعت نماز بجا آورد و در هر رکعت بعد از حمد ده بار توحید را بخواند

نماز شب هفدهم ماه رجب

 • مانند شب شانزدهم

نماز شب هجدهم ماه رجب

 • دو رکعت نماز بجا آورد و در هر رکعت بعد از حمد هر یک از توحید و فلق و ناس را ده بار بخواند.

نماز شب نوزدهم ماه رجب

 • چهار رکعت نماز بجا آورد و در هر رکعت بعد از حمد هر یک از آیه الکرسی و توحید را پانزده مرتبه بخواند

 

نماز ماه رجب نماز هر شب ماه رجب

 


نماز شب بیستم ماه رجب

 • دو رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد پنج مرتبه سوره قدر را بخواند

نماز شب بیست و یکم ماه رجب

 • شش رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد سوره کوثر و توحید را ده مرتبه بخواند.

نماز شب بیست و دوم ماه رجب

 • هشت رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد هفت مرتبه سوره کافرون را بخواند و چون از نماز فارغ شد ، ده بار صلوات بفرستد و ده بار استغفار کند.

نماز شب بیست و سوم ماه رجب

 • دو رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد پنج بار سوره ضحی را بخواند.

نماز شب بیست و چهارم ماه رجب

 • چهل رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد یک بار آیه آمن الرسول (آخر سوره بقره) و یک بار توحید بخواند.

نماز شب بیست و پنجم ماه رجب

 • بیست رکعت نماز در بین نماز مغرب و عشا بجا بیاورد و در هر رکعت یکبار آیه آمن الرسول و یکبار توحید را بخواند.

نماز شب بیست و ششم ماه رجب

 • دوازده رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد چهل بار سوره توحید را بخواند.

نماز شب بیست و هفتم ماه رجب

 • در زادالمعاد از امام محمدتقی (ع) روایت شده که فرمود: در شب بیست و هفتم این ماه چون نماز عشا را خواندی، بخواب و هر وقت از شب را که بیدار شدی، دوازده رکعت نماز بجا بیاور و در هر رکعت بعد از حمد یک سوره کوچک بخوان و یک سوره یس و چون فارغ شدی سوره حمد و فلق و ناس و کافرون و قدر و آیه الکرسی، هر یک را هفت بار بخوان. بعد بگو:

«الحمد لله الذی لم یتَّخِذ صاحِبَتاً و لا ولداً و لم یَکُن لهُ شریکٌ فی المُلکِ و لم یکن لهُ ولیۀٌ مِنَ الذُّلِّ و کَبِّرهُ تکبیراً اللهم انّی اسئلکَ بِمَعاقِدِ عِزّکَ عَلی ارکانِ عرشِکَ و منتهی الرحمهِ مِن کتابکِ و باسمِکَ الاعظم ِالاعظم ِالاعظم ِو ذِکرکَ الاعلیَ الاعلیَ الاعلیَ و بکلماتِکَ التّامّاتِ اَن تُصِلیَّ علی مُحمَّدٍ و آلِهِ و اَن تَفعَلَ بی ما انت اَهلُهُ»


نماز شب بیست و هشتم ماه رجب

 • دوازده رکعت نماز بجا بیاورد و در هر رکعت بعد از حمد ده بار استغفار کند.

نماز شب بیست و نهم ماه رجب

 • مانند شب بیست و هشتم

نماز شب سی ام ماه رجب

 • ده رکعت نماز بجا بیاورد و در هر رکعت بعد از حمد، ده بار توحید بخواند.
» بدون ديدگاه
نحوه خواندن نماز های ایام هفته

نحوه ی خواندن نماز ایام هفته

نماز روزهای هفته ، نماز روز شنبه ، نماز روز یکشنبه ، نماز روز دوشنبه

نماز ایام هفته ، نماز روزهای هفته ، نماز ایام هفته

نماز شب شنبه
از رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ نقل شده: هر که در شب شنبه چهار رکعت نماز بخواند، در هر رکعت سوره حمد یک مرتبه و سوره توحید هفت مرتبه، نوشته شود از برای او ثواب هر رکعت هفتصد حسنه و عطا کند خدای تعالی به او شهرهایی در بهشت.
نماز روز شنبه
از رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ نقل شده که فرمود: هر که در شنبه، چهار رکعت نماز بخواند در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره کافرون سه مرتبه و بعد از فارغ شدن، یک مرتبه آیه الکرسی را بخواند، بنویسد خدای عز و جل از برای او به هر حرفی ثواب یک شهید.[۱]
نماز شب یکشنبه
نیز روایت شده در این شب نماز شش رکعت است، هر رکعتی بعد از حمد هفت مرتبه سوره توحید. کسی که این نماز را بخواند ثواب شاکرین و صابرین به او عطا می شود. پس ذکر کرده اند ثواب زیاد برای خواننده این نماز.
نماز روز یکشنبه
نقل شده است روز یکشنبه وقت چاشتگاه که آفتاب بالا آمده باشد، دو رکعت نماز می خوانی. در رکعت اول بعد از حمد سه مرتبه سوره کوثر را می خوانی و در رکعت دوم بعد از حمد سه مرتبه سوره توحید را. کسی که این نماز را بخواند آزاد می شود از آتش و پاک می شود از نفاق و ایمن می شود از عذاب. پس ذکر کرده اند ثوابهای زیادی برای خواننده این نماز.[۲]
نماز شب دوشنبه
نماز این شب، دو رکعت نقل شده است. در هر رکعت بعد ازحمد آیه الکرسی و سوره توحید و سوره فلق و سوره ناس هر یک را یک مرتبه بخواند و بعد از فارغ شدن از نماز ده مرتبه استغفار نماید. و نوشته شود از برای او ده حج و ده عمره خالص از طرف خدای عز و جل.
نماز روز دوشنبه
نماز این روز چهار رکعت نقل شده است و در رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه آیه الکرسی و در رکعت دوم حمد یک مرتبه و سوره توحید یک مرتبه و در دو رکعت دیگر رکعت اول بعد از حمد سوره فلق یک مرتبه و رکعت دوم بعد از حمد سوره ناس یک مرتبه و بعد از فارغ شدن از چهار رکعت ده مرتبه استغفار نماید.[۳]
نماز شب سه شنبه
نماز این شب دو رکعت نقل شده است، رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه سوره قدر و رکعت دوم بعد از حمد هفت مرتبه سوره توحید.
نماز روز سه شنبه
نماز روز سه شنبه دو رکعت روایت شده است که در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره والتّین و سوره توحید و سوره فلق و سوره ناس هر کدام یک مرتبه.[۴]
نماز شب چهار شنبه
نماز شب چهار شنبه دو رکعت نقل شده است، در هر رکعت بعد از حمد آیه الکرسی و سوره قدر و سوره نصر را یک مرتبه و سوره توحید را سه مرتبه. کسی که این نماز را بخواند خدای تعالی گناهان گذشته و آینده او را بیامرزد.
نماز روز چهارشنبه
نماز این روز دو رکعت است، در هر رکعتی بعد از حمد سوره زلزلت یک مرتبه و سوره توحید سه مرتبه. و کسی که این نماز را بخواند خدا رفع کند از او تاریکی قبر را تا روز قیامت. پس ذکر شده است ثواب زیاد برای خواننده این نماز.[۵]
نماز شب پنج شنبه
نماز این شب شش رکعت است. در هر رکعت بعد از سوره حمد، آیه الکرسی و سوره کافرون هر کدام یک مرتبه، و سوره توحید را سه مرتبه، و بعد از تمام شدن سه مرتبه آیه الکرسی را بخواند. هر که این نماز را بخواند اگر نزد خدا شقاوت داشته باشد خدا ملکی را می فرستد که شقاوتش را پاک کند و جای او سعادت بنویسد و شاهد بر آن در قرآن مجید خدای عز و جل محو می کند آن چه را که بخواهد و ثابت می گذارد آن چه را که بخواهد.
نماز روز پنج شنبه
نماز این روز دو رکعت است، در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره نصر و سوره کوثر هر کدام پنج مرتبه، و بعد از عصر چهل مرتبه سوره توحید را بخواند و چهل مرتبه استغفار نماید. کسی که این نماز را بخواند عطا شود به او حسنات، به عدد آن چه در بهشت و در جهنم است.[۶]
نماز شب جمعه
نماز شب جمعه از رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ نقل شده است: کسی که دو رکعت نماز بخواند در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره توحید هفتاد مرتبه و بعد از نماز هفتاد مرتبه «استغفرُالله» بگوید. قسم به آن کسی که مرا مبعوث کرده به حق کسی که این عمل را انجام دهد و استغفار کند برای تمام امت من، خداوند دعای او را مستجاب کند و تمام امت را وارد بهشت کند.
نماز روز جمعه
از امیر المؤمنین ـ علیه السّلام ـ منقول است هر که در این روز هشت رکعت نماز به جا آورد هنگامی که به قدر یک تیزه آفتاب بلند شده باشد یا بیشتر، خدای تعالی بلند نماید برای او هزار درجه در بهشت.
نماز روز جمعه از امیر المؤمنین ـ علیه السّلام ـ چهار رکعت است. در هر رکعت حمد و آیه الکرسی پانزده مرتبه، و چون از نماز فارغ شدی هفتاد مرتبه «استغفرالله» و پنجاه مرتبه «لا حول و لا قوّه الّا بالله» بگوید.[۷]

[۱] . جمال الاسبوغ بکمال العمل المشروع، ص ۴۶.
[۲] . جمال الاسبوغ بکمال العمل المشروع، ص ۵۴.
[۳] . جمال الاسبوغ بکمال العمل المشروع، ص ۶۴.
[۴] . همان، ص ۷۷.
[۵] . جمال الاسبوغ بکمال العمل المشروع، ص ۸۹.
[۶] . جمال الاسبوغ بکمال العمل المشروع، ص ۹۸.
[۷] . همان، ص ۱۱۷. 

» بدون ديدگاه

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير

 • فرنگیس: سلام علیکم با تشکر از حضورتان...
 • بازسازی ساختمان: بسیار عالی بود موفق و پیروز باشید...
 • فرنگیس: سلام علیکم ممنونم لطف دارید یا علی مدد...
 • فرنگیس: سلام علیکم با تشکر از حضور ارزشمندتان یا علی مدد...
 • فرنگیس: سلام علیکم ممنونم نظر لطف شماست یا علی مدد...