به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات

تمام نوشته هاي مربوط به موضوع ’ضرب المثل‘ :

ضرب المثل……..

۱………………………….گدا.گدا پناه بر خدا

کسی که از نظر مالی خودش وضع خوبی ندارد دیگری ازش کمک بخواهد


۲……………………چاه  نکَن بهر کسی اول خودت بعد کسی


۳…………………………کَج دارومریز…..یعنی گج نگهدار که نریزد

۴…………چرب بِپا که سگ نبرد

۵…………………………………شریک دُذدو رفیق قافله

۶………………………………………….کسی که همیشه فال گوش ایستاده باشد

می گویند مثل کِنه به دیوار چسبیده

۷…………………………………….کاه مال خودت نیست کادان که مال خودت

است

کسی که زیاد پرُ خوری کند

۸……………………….آبمان توی یک جو نمی رود

دونفر که حرف همدیگر را در ک نکنند

۹……………………………….از آب گِل آلودماهی می گیرد

۱۰…………شتر دیدی ندیدی

۱۱………………..سواره  خبر پیاده نداره

۱۲……………….فلانی سر بریده هم ببیند

۱۳…………..گُل بود و به سبزه آراسته شد

۱۴….فلانی انش بار معرکه  شده

کسی که بین دونفر فتنه کند

۱۵……………………..خرِ .. ما از  بچگی دُم نداشت

۱۶……………..فلانی مار زیر کاه است

۱۷………………………….آتش می خورد خاکستر پس می دهد

التماس دعا

یا علی مولا

razminejad.ir

» بدون ديدگاه
ضرب المثل…گوناگون
 1…………………..مرغ از قفس پرید

۲………………………به گرگ میگه بگیر به بُز می گه بدو
کنایه از آدم فتنه گر
۳……………..گرگ چه می فهمه قیمت قاطر

……………….کسی که قدر چیزی ارزشمندی نداند

….۴……….دستم بی نمک است
کسی که برای دیگری کاری انجام بدهد و لی او نا سپاس باشد

۵………….خون تو که رنگینتر از خون فلانی نسیت
کسی که خودش از دیگران بهتر بداند

۶………………………اگر دستت کوتاست پایت هم دنبالش بزن

۷……دود از کُنده بلند می شود

۸…………..ماهی از سر گندیده است نه از دُم
۹………………….دیوانه سنگی می اندازد در چاه صد تا عاقل نمی توانند در بیاورند

۱۰……………انگار از ناف فیل افتاده
به  آدم متکبر می گویند

التماس دعا دارم
 یا قاضی الحاجات
الهی تکیه بر لطف تو دارم
razminejad.ir
» بدون ديدگاه
ضرب المثل از همه نوع

۱………….هر کس گفت حلوا مگر دهانش  شیرین می شود؟

۲………اگر  دستم تا آرنج عسل کنم توی دهانش کنم باز گاز می گیرد

۳….صاحب کاسه لب شکسته!

۴……..یکی بلد نبود برای خودش شله درست کند می رفت برای مردم آش در ست می کرد

۵………..اگر پدر بود همراه قافله بود

۶……………….با دُمِش فندق می شکند

کسی که زیاد خوشحال باشد بکار می برند

۷…………….خودش چاهی که خودش آورد آب نه بزور بیل و کلنگ

۸….فلانی شارِ گِش بزنی خونش در نمی آید

به آدم غیرتی می گویند

۹…………..چاه نکن زبهر کس اول خودت بعد کسی

کسی که نیت بد برای دیگری کند

۱۰………….سوزنی به خودت بزن جوال دوز به مردم

۱۱…………..فلانی کفن ندارد که گور داشته باشد

به آدم فقیر می گویند

۱۲…………..از اسب افتاده ولی از اصل نیفتاده

خانواده بزرگی که فقیر شده می گویند

۱۳………….خانه داماد خبری نیست. ولی خانه عروس ساز و نقاره است

۱۴…………..هرکس هندوانه خورد پای لرزش هم بایستد

موقعی که یکی دست به تجارت بزند و رشکست شود

الهی تکیه بر لطف تودارم نا امیدم مکن

التماس دعا دارم از حضورتان

یا علی مولا

از عزیزانی که در جمع آوری ضرب المثل ها با من همکاری کرده اند

یکدنیا ممنونم و متشکرم

razminejad.ir

» ديدگاه ۴

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير