به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات

پست هاي مربوط به تاريخ ژوئن, 2011:

بهلول و عدالت

 

مردی فقیر چشمش به مغازه خوراک پزی افتاد تکه نانی را بالای بخاری که از سر دیگ بلند می شد، می گرفت و می خورد. هنگام رفتن صاحب مغازه گفت: تو از بخار دیگ من استفاده کرده ای، باید پولش را بدهی. مردم جمع شدند و مرد از همه جا درمانده، بهلول را دید و او را به قضاوت دعوت کرد.


بهلول به آشپز گفت: این مرد از غذای تو خورده است؟ آشپز گفت: نه ولی از بوی آن استفاده کرده است. بهلول چند سکه نقره از جیبش در آورد و به زمین انداخت و گفت: ای آشپز صدای پول را تحویل بگیر.

آشپز با تعجب گفت: این چه قسم پول دادن است؟

بهلول گفت: مطابق عدالت است. کسی که بوی غذا را بفروشد در عوض باید صدای پول دریافت کند

» بدون ديدگاه
مبعث

 

آن شب ، شب بیست و هفتم رجب بود . محمد غرق در اندیشه بود که ناگهان صدایی گیرا و گرم درغار پیچید : بخوان! بخوان به نام پروردگارت که بیافرید ، آدمی را از لخته خونی آفرید ، بخوان که پروردگار تو ارجمندترین است ، همو که با قلم آموخت ، و به آدمی آنچه را که نمی دانست بیاموخت . . . عید مبعث مبارک باد .

» ديدگاه ۱
مذهبی

 

برترین جهاد امت من، انتظار فرج است.

خردمند ترین افراد کسی است که خدا ترس تر از دیگران باشد ، و فرمان او را بیشتر اطاعت نماید.

 کم خردترین افراد کسی است که از شاه بیشتر بترسد ، و فرمانش را زیادتر از دیگران اطاعت نماید.

کمترین چیز در آخر الزمان ، برادر مطمئن و درهمی از حلال است.

محبوبترین افراد در نزد خدا کسی است که برای بندگانش سودمند تر باشد.

کم درخواست نمودن از مردم ، همان بی نیازی نقد و موجود می باشد.

تهیدستی مرگ بزرگتر است، عرض کردند تهیدستی از درهم و دینار؟ فرمودند:تهیدستی از دین.

زیاد درخواست نمودن از مردم، مایه ذلت است و همان نیازمندی نقد و موجود می باشد.

همانا راستی فرخنده و بابرکت است ، و دروغ شوم و نامبارک است .

همانا خدایتعالی کسی که در پرداخت حق او بخشنده باشد را دوست می دارد.

خدایتعالی بندگانی دارد که مردم در نیازهایشان به آنها پناهنده می شوند.

همانا خرمند کسی است که به یگانگی خدایتعالی معتقد باشد و فرمانش را اطاعت نماید.

همانا تمام خوبی ها با عقل به دست می آید.

همانا به دیندار و یا به شریف و نجیب احساس نمودن شایسته است.

در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نترس.

به خدایتعالی سوگند دروغ یاد مکن، وتا ناچار نشدی سوگند راست نیز یاد مکن.

در انجام هیچ کار خوبی خود نمایی مکن ، و آنرا به بهانه شرم رها نکن.

بی تابی مکن که تورا از(رسیدن به خیر) به دنیا و آخرت باز می دارد.

برای روزی فردا اندوهگین مباش، پس همانا هر فردائی روزیش می رسد.

بپرهیز از اینکه مسلمانی را دشنام دهی، ویا از گنهکاری پیروی نمایی.

از ستیزه جوئی بپرهیز ، زیرا همانا اولش نادانی و آخرش پشیمانی می باشد.

بپرهیز از اینکه بی لنگ وارد حمام شوی.

از دروغ بپرهیز ،همانا دروغ رو سیاهی به بار می آورد.

از نوشیدن شراب و هر مست کننده ای بپرهیز، پس همانا آن دو کلید هر بدی هستند.

هر گاه کاری ترا هراسان نمود ، پس بگو :خدایا به حق محمد (ص) و خاندان او، در کارم  گشایش ده.

هرگاه تبهکار ستوده شود، عرش می لرزد و پروردگار خشمگین می شود.

هرگاه فال بدزدی ،پیش برو(به فال بد اعتنا مکن).

هر گاه گمان بردی ، پس (بر اساس گمانت) داوری مکن.

و هرگاه به کسی حسد ورزیدی ،(به او) ستم مکن.

هرگاه پس از من زنا فراوان شد، مرگ ناگهانی زیاد می شود.

هر گاه کم فروشی شود ، خدایتعالی آنان را به خشکسالی و کمبود گرفتار می سازد.

هر گاه زکات ندهند، زمین نیز برکاتش را همانند زراعت میوه ها و معادن را از ایشان باز می دارد.

هرگاه پیمان شکنی نمایند، خدایتعالی دشمنانشان را بر آنها مسلط می گرداند.

آنچه را برای خود نمی پسندی ، برای دیگران نیز مپسند.

آنچه را برای خود دوست داری ،پس همانرا برای برادرانت نیز دوست بدار.

عبادت کن خدایی را که به سویش بازگشت می نمائی.

بیشترین همتت را برای نماز قرار بده، پس همانا نماز بعد از اعتراف بدین ،مهمتر و سرور اسلام می باشد.

زیاد به یاد مرگ باش، تا ترا از دنیا جدا کند.

دانش بیاموزید، پس همانا آموختن دانش نیکی و درس دادن و مذاکره آن ، خدا را به پاکی یاد نمودنست.

از دانشمندان پرسش نمائید، و با فرزانگان گفتگو نماید، و با نیازمندان همنشینی کنید.

» بدون ديدگاه

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير