به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
بد گمانی

 

گمان بد به مردم بردن که در اصطلاح علم اخلاق به سوظن تعبیر می شود صفتی بسیار زشت است ودر واقع بیماری اخلاقی خطر ناکی است که انسان ر ا از دو ستان و آشنایان

خود بیگانه می کند او را تنها می گذارد مثلا شما اگر بخواهید با کسی رفیق شوید قطعا او را دوست دارید ولی اگر خدایینکرده به این بیماری روحی گرفتار شده باشید کو چکتر ین

کار او در صورتی که خلاف میل شما باشد شما را نسبت به او بد گمان می   کند و رشته محبت شما را قطع می سازد این است که دین مقدس اسلام بما دستور می دهد که نسبت به

هیچ کس گمان بد نبریدخدا در قران می فر ماید ای مو منان از بیشتر گمانها بپر هیزید زیرا برخی از گما نها گناه است حی علی علیه السلام فرموده اگر یک کار نا شا یستی از

کسی دیدیدآنرا ببدی او تعبیر نکنید بلکه بهر اندازه ممکن باشد آن را حمل به صحت نمائید.

خوب حمل به صحت یعنی چه؟…حمل به معنی بار کردن صحت هم یعنیدر ست و منظور از این جمله از این است که اگر از کسی کاری دیدیمو به نظر ما نا شایست بود آن را به

یک کار شایسته تعبیر کنیم مثلا دیدید یکی از دو ستان ویا هم محلی شما در کوچه ای راه می رود که در آن مکان بدی وجود دارد یا در حیاط یک رد شد گمان بد به او نبرید و

نگوئید که او به آنجامی رود فلان کار بد می کند.عزیزانبلکه این تفسیر کنید که مثلا بخانه دوست خود می رود ویا برای خریدن چیزی به آن کوچه می رود ما که با چشم خود

نمی بینیم مثلاچنین کسی کجا رفت اگر در باره او گمان بد ببریم واز او انتقاد کنیم شایدبی جا باشد. زیرا ممکن است واقعا او جاای دیگر رفته باشد و ما بنا حق در باره او

بد گمان شده ایم  بنابراین بد گمانی کاری نا شایست است و بیماری رو حی است.گمان بد داشتن درست است کاری خوبی نیست ولی چرا این صفت زشت را ما جزء

بیمار روحی می شماریم؟

جوابش این است که هر صفت زشتی وقتی در کسی پیدا شد نمی توان گفتاو بیماری روحی دارد بلکه در صورتی بیمار خوانده می شود که آن صفت زشتدامنگیراوشده باشد

و پیوسته علایم آن صفت زشت در او دیده شود وآنکار زشت از او زیاد سر بزند

…….ف/ر/ن/گ/ی/س

Leave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير